thi công lên bề mặt vữa và bê tông để ngăn sự thấm nước. TK 25%

  • Call Me